מדיניות פרטיות

אר.טי.אמ.אי מערכות מידע בע"מ

 ט.ל.ח. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל; אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי. כל התוכן באתר RTMI הינו מידע כללי, והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי כהגדרתו בחוק, ואינו מתיימר להיות ייעוץ כזה. על המעוניינים בייעוץ משפטי פרטני לפנות לעורך דין העוסק בתחום הרלוונטי. פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינם באחריות המשתמש בלבד, ובעלי האתר אינם אחראים לכל נזק או תוצאה שייגרמו בעקבות הסתמכות על המידע המופיע באתר זה.

1. כללי
חברת אר.טי.אמ.אי מערכות מידע בע"מ ח.פ 515385185 הינה הבעלים והמפעילה של אתר אינטרנט המצוי בכתובת RTMI.CO.IL ׁׁ(להלן: "RTMI" ו/או "החברה" ו-"האתר" בהתאמה)
RTMI מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמשים הנכנסים לאתר וכן המשתמשים במגוון הפתרונות הטכנולוגיים – עסקיים המוצעים ע"י RTMI באתר (להלן: "המשתמש").
במדיניות פרטיות זו מפורטות פרקטיקות איסוף ושימוש במידע והאופן שבו מבצע המשתמש שימוש באתר ו/או במערכות המצויות באתר ו/או בתוכן אשר אליו הוא נחשף באמצעות האתר.
תנאי מדיניות פרטיות זו מהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
RTMI רשאית לשנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מוקדמת, את הוראות מדיניות הפרטיות, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים, רגולטוריים וכיו"ב.
עדכונים כאמור יפורסמו במדיניות פרטיות זו, אשר תימצא במתכונתה המעודכנת באתר.
באמצעות שימוש באתר, הינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית, כפי שהיא מופיעה באתר.
אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
בכל מקרה בו אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אנא הימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
כל ההגדרות והמונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו, יהיו כמשמעותם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.

2. מוצרי החברה המוצעים לרכישה באתר
באתר, מציעה החברה פתרונות מימון, מסוג פקטורינג וכדומה.

3. רישום והעברת מידע
כמו כן, בעת השימוש באתר, נאסף מידע אודותיך, כגון כתובת IP, נתוני שימוש באתר – הקלקות, צפייה בעמודי תוכן וכו'.
למען הסר ספק, מובהר, כי על פי דין, אינך מחויב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם ייתכן ולא תוכל להשתמש באתר ו/או במגוון המערכות המוצעות בו.
הינך מצהיר ומאשר כי הינך מוסר לנו פרטים אלו מתוך רצון והסכמה חופשיים.
כמו כן, הינך מצהיר ומאשר כי המידע שמסרת ו/או שייאסף אודותיך בעת השימוש באתר ובמערכותיו, ולרבות כל המידע העסקי שמועבר על ידך בעת השימוש במערכות האתר (להלן: "המידע"), ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה וישמש, את החברה למטרות של דיוור ישיר וקשר עם הלקוחות, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, ניהול וקידום מכירות, שיווק וגיוס לקוחות חדשים וכיוב'.
לידיעתך, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה אלא ע"י ספק התשלום.
הינך מצהיר ומתחייב בזאת, כי תמסור ו/או תעדכן באתר, מידע שהינו נכון, אמין ומדויק.
כמו כן, הינך מתחייב למסור את המידע בשמך ועבורך ולא בשם ו/או עבור צד ג' כלשהו (ולמעט אם הותר לך מפורשות לעשות כן).

4. איסוף ושימוש במידע
RTMI רשאית לאסוף מידע ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידך במהלך ביצוע פעולה כלשהי באתר (אף אם לא הושלמה) וכן במידע שנאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ובמערכות המוצעות בו.
איסוף המידע נועד למטרות שונות ובכללן שיפור, עדכון ושינוי האתר, השירותים והתכנים המופיעים בו, ייעול וניהול הקשר עימך באתר, עריכת סקר שביעות רצון מהשירותים שהוצעו על ידי RTMI ו/או מי מטעמה ו/או ע"י צדדי ג' עימם RTMI התקשרה בשיתוף פעולה עסקי.
בנוסף, בהתאם למטרות המאגר, רשאית RTMI  לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים פוטנציאליים באתר, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
כמו כן, רשאית RTMI לעשות שימוש במידע אשר נתקבל ממך ו/או במידע שנאסף אודותיך, גם לצורך ניהול וייעול הקשר עימך, יצירת קשר עימך במקרה הצורך, תחזוקת האתר ו/או המערכת, שיפור המידע והמערכות שחברת RTMI תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל הציבור ו/או לחלק מהמשתמשים באתר.

5. עיון במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה במקרה בו הוא אינו נכון, שלם או מדויק.
כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 11 להלן.

6. דיוור ישיר
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי מדיניות פרטיות זו, RTMI תהיה רשאית לשלוח מידע למשתמש אשר ימסור את פרטי ההתקשרות שלו ויסכים לקבלת דיוור ישיר.
המידע ישלח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר כפי שמסר המשתמש ויכלול מידע בדבר השירותים הניתנים על ידי RTMI וכן מידע שיווקי ופרסומי של RTMI.
המשתמש יהיה רשאי לבטל, בכל עת, את הסכמתו לקבלת דיוור מהחברה ולחדול מקבלת המידע כאמור, וזאת באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של RTMI על פי הפרטים המופיעים באתר או באמצעות לחצן "ההסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

7. Cookies
עוגיות הן מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע רלוונטי המתייחס אליך במהלך ביקורך באתר ולעיתים גם בביקורים עתידיים.
באמצעות עוגיות, מערכותינו תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש באתר, לשיפור איכות השירות, ליצירת חווית משתמש אישית באתר ולהעברת פרסומות ללקוחות מצדדים שלישיים באתר ומחוצה לו.
הינך יכול להסיר או לחסום עוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים תהיה לכך השפעה על יכולתך לעשות שימוש באתר וייתכן כי לא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר.
במהלך הצגת פרסומות או אופטימיזציה השירות ללקוחות, אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים מורשים להכניס לדפדפן שלך עוגייה מיוחדת. כל מידע או פרטים שיסופקו לצד שלישי כאמור באמצעות עוגיות לא יכללו מידע אישי מזהה, אולם עשויים לכלול חתכי מידע כללי לטובת שיפור חווית המשתמש באמצעות מתן תוצאות חיפוש ו/או פרסומות רלוונטיות אלייך.
רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם אתה יכול להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך.
בכל מקרה, RTMI לא תהיה אחראית לכל עניין הקשור לעוגיות.

8. תגי פיקסל (Pixel tags)
בנוסף לקבציי ה-RTMI, אנו נעזרים ב-"משואות רשת" ("web beacons"), הקרויות גם "תגי אינטרנט", "תגי פיקסל" או " GIF שקופים", או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתר האינטרנט שלנו או כמקבל של הודעות הדוא"ל שלנו.
משואות האינטרנט הן קבצים גראפיים זעירים ומקטעי קוד קטנים המשובצים בדפי האינטרנט, בפרסומות, והודעות הדואר האלקטרוני שלנו, ואשר משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע הזמנות פופולריות, הקלקות, המכשיר בו בוצעה הפתיחה, חותמת זמן לכל אירוע ומידע אחר אשר נדרש לצורך שיפור השירות שלנו.
המידע הנאסף באמצעות משואות הרשת אינו מזהה אתכם, הוא מודיע ומעדכן אותנו בדבר העדפות המשתמשים ביחס לתכנים ולשירותים של Segment (למשל, האם הודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה אליכם – נפתחה) ומאפשר לנו לאמוד את התגובה לשירותים וההודעות שלנו ובכך לשפר את התכנים שלנו ואת דרכי פרסומם.
פרסום באתרים של חברות עצמאיות – מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין אשר אינם כפופים למדיניות הפרטיות של RTMI ולכן מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

9. מסירת מידע לצד ג'
RTMI תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך, למעט במקרים המפורטים להלן:
בכל מקרה בו דרשת לעשות כן ו/או ניתנה על ידך הסכמה מפורשת לכך;
העברת פרטים אישיים שהועברו על ידך באתר לחברת הסליקה לצורך השלמת עסקת רכישה אשר ביצעת באתר;
בכל מקרה בו הפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי מדיניות הפרטיות ו/או ניסית לבצע בעצמך ו/או על ידי מי מטעמך, באמצעות ו/או בקשר לאתר, פעולות אשר הינן מנוגדות להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
בכל מקרה בו העברת הפרטים נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או לצורך אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך. בהקשר זה, הינך מצהיר כי ידוע לך שחברת RTMI עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין;
בכל מקרה בו צו שיפוטי מורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוץ למניעת נזק חמור לרכוש של החברה ו/או לרכושם ו/או לגופם של המשתמש ו/או צדדי ג' ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה;
בכל מקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה את פעילותה ו/או זכויותיה וחובותיה כלפיך, לצד ג', ובלבד שצדדי ג' יקבלו על עצמם את תנאי מדיניות פרטיות זו;
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

10. אבטחת מידע
החברה מקדישה זמן ומשאבים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן או מגישה בלתי מותרת, שימוש, שינוי או גילוי, וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות;
• החיבור לפורטל של RTMI מבוסס Https.
• המערכת של RTMI אינה דורשת חיבור ישיר בין מערכות המידע של המשתמש למערכת של RTMI. העברת המידע בין המערכות תיעשה בצורה סינכרונית מוצפנת באמצעות כספות או פרוטוקול SFTP/SSH או כל פתרון מאובטח אחר לפי בחירת גוף הרכש.
• המערכת מוגנת ע"י WAF חיצוני והגישה מגיעה לאחר סינון.
• המערכת ממוקמת בחוות שרתים בישראל העומדות בתקני אבטחת מידע מחמירים.
• המערכת בעלת שרידות גבוהה ברמה גאוגרפית.
• Segment מבצעת כיום PT למערכת ע"י גוף בלתי תלוי במחזורים קבועים – וזאת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר .
• Segment דואגת לכך שמערכותיה ופורטלי המידע מעודכנים בעדכוני אבטחה בצורה שוטפת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר הנדרשת, בהתאם ל – Best Practices המקובלים.
• כלל מערכות ופורטלי המידע של RTMI מבוססים על מידור מלא בין משתמשי המערכות והפורטלים, תוך יצירת Tenant ייחודי לכל מערכת.
• שדות ואובייקטים רגישים נשמרים בצורה מוצפנת במערכות Segment. מפתחות פרטיים נשמרים בצורה מאובטחת, וכמו כן כל פעולת פיענוח מתועדת.
• Segment מבצעת ומתעדת Audit trail מלא לכל הפעולות ותודיע מיידית למשתמשים במקרה של אירוע סייבר. התיעוד מתבצע בכל שכבות היישום (OSI).
הסמכות תקני ה – ISO של חברת Segment:
חברת Segment הינה בעלת הסמכה:
• לתקן ISO 9001:2015
• לתקןi אבטחת המידע: ISO 27001
לתקן אבטחת המידע: ISO 27799
RTMI דואגת להתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה וזאת על מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע של חברת RTMI.
עם זאת, החברה אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
כמו כן, ייתכנו מקרים אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או אשר נובעים מכוח עליון, ובמקרים אלו, החברה אינה מתחייבת כי האתר ומערכותיו יפעלו באופן שוטף וללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או שנמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה.
החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג ומין שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

11. יצירת קשר
בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה לגבי מדיניות פרטיות זו ו/או בכל סוגיה אחרת, הינך מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת הדוא"ל – [email protected].
בכל פנייה שלך אל החברה, הקפד לציין פרטים מלאים לרבות, כתובת ודוא"ל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך.
החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך זמן סביר.

** מדיניות פרטיות זו, חלה גם על חברת אס.בי.איי טכנולוגיות מידע בע"מ ח.פ 513386870 ועל חברת סגמנט טכנולוגיות מידע בע"מ (ישראל) ח.פ 512946146 שהינן חלק מקבוצת Segment.

אתר זה עושה שימוש בקבצי קוקיס לשיפור חווית המשתמש באתר.
אני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות

דילוג לתוכן